Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

 

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf

§ 1. Namn, hemort och språk
Föreningens namn är Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf och hemort är Vasa stad. Förbundets verksamhetsområde är hela landet. Förbundets officiella språk är svenska.

§ 2. Ändamål
Förbundet är en frivillig - i politiska och religiösa frågor neutral - sammanslutning, som i alkohol- och drogbruket ser en allvarlig fara för hela vårt samhälle och människornas välfärd. Förbundet arbetar för att motarbeta användningen av rusmedel i alla de former de finns, framföra helnykterheten som ett sunt alternativ för människor samt för att förebygga barns och ungdomars alkohol- och drogmissbruk genom att framskjuta alkoholdebuten och förhindra alkoholbruket. Förbundet vill genom sin verksamhet verka för ett samhälle där medmänsklighet, broderskap och samhällsansvar samt ett sunt och positivt liv utan rusmedel råder. Nykterhet är ett villkor för medlemskap.

Förbundet arbetar även för en förbättrad trafikkultur och för skapandet av en helnykter motorförarkår, för att främja trafiksäkerheten och påverka människors attityder för att vinna allt fler medborgare för helnykterhetsprincipen i trafiken.

§ 3. Verksamhet
Förbundet förverkligar sitt ändamål genom att
1) verka för opinionsbildning i samhället, personligt avstånds tagande från alkohol och andra beroendeframkallande gifter,
2) bedriva en verksamhet som fostrar till god medborgaranda och till ett sundare och kulturellt rikare liv utan rusmedel,
3) medverka till lösning av samhällsfrågorna och att stimulera medlemmarna att deltaga i samhälleliga aktiviteter,
4) engagera sig i socialt arbete, hjälpa alkohol- och narkotikaskadade eller på annat liknande sätt missanpassade och handikappade människor till bättre livskvalitet,
5) upprätthålla informationsverksamhet och opinionsbildning, intresse för samhällsfrågor och därvid särskilt sörja för att nykterhetspolitiska, hälsovårdsmässiga och andra aktualiserade frågor vinner uppmärksamhet,
6) ge en omfattande information om alkohol, tobak och narkotiskt verkande ämnen och förebygga uppkomsten av skador, i bl.a. föreningar, skolor, församlingar, hem och på arbetsplatser,
7) verka för användning och tillhandahållande av alkoholfria drycker ävensom för åstadkommande av alkoholfria zoner
8) genom opinionsbildning verka för ett drogfritt samhälle
9) samla medlemmarna och andra intresserade till möten, upplys ningstillfällen och kurser, ävensom till tävlingar och gemensamma exkursioner och resor,
10) aktivt verka för information och påverkan i trafiknykterhetsfrågor genom Trafikutskottet och dess ansvariga person.
11) bedriva förlags- och publikationsverksamhet, förmedla och försälja litteratur om drogförebyggande arbete och trafiknykterhet samt annat arbetsmaterial för förbundets verksamhet,
12) i trafiknykterhetens intresse göra framställningar hos vederbörande myndigheter och därvid framlägga förslag samt
13) handha alla sådana uppgifter, vilka i enlighet med förbundets syfte är av gemensamt intresse för medlemmarna och samhället.

Förbundet har rätt att ta emot donationer och testamenten, att grunda fonder, att besitta fast egendom samt att med vederbörligt tillstånd bedriva kiosk-, härbärgerings- och förplägnadsrörelse ävensom att anordna lotterier och penninginsamlingar.

§ 4. Medlemmar
Förbundets medlemmar är 1) inregistrerade föreningar som nedan kallas medlemsföreningar och 2) enskilda medlemmar

Enskilt medlemskap i förbundet kan av styrelsen beviljas person som fyllt 18 år och som förbinder sig att så länge medlemskapet varar, icke förtära eller till andra bjuda drycker, vilka innehåller mer än 2,8 volymprocent alkohol, eller narkotika samt att ställa sig förbundets stadgar till efterrättelse och efter bästa förmåga främja dess syften.

Styrelsen kan i förbundet antaga stödjande enskilda personer eller registrerade samfund, vilka med sitt engagemang i en inom förbundet befintliga oregistrerade FSN-MHF Supporter Club, vill stöda den verksamhet och de målsättningar som förbundet arbetar för, dock utan det personliga nykterhetslöftet. Stödjande personer har ingen rösträtt eller övriga rättigheter som förbundets medlemmar har

Styrelsen beslutar om att anta nya medlemmar i förbundet. Innan en förening antas till medlemsförening i förbundet bör den anta stadgar, som överensstämmer med förbundets syften. Avböjer förbundets styrelse medlemskap kan beslutet överklagas på förbundets vår- eller höstmöte. Medlemsföreningar har rätt att anta nya medlemmar utan förbundets godkännande. Föreningarna bör dock vid antagandet av ny medlem beakta vad som är skrivet i förbundets stadgar om förutsättningarna för medlemskap.

Personlig medlemsansökan skall vara egenhändigt undertecknad, i enlighet med av styrelsen fastställt formulär.

De av förbundets enskilda medlemmar, som är bosatta inom samma område kan tillhöra en i området verkande inregistrerad medlemsförening i förbundet.

Alla medlemmar har yttranderätt vid förbundets möten, men rösträtt tillkommer endast medlems-föreningarna, vilka äger rätt att utse en representant för varje påbörjat femtiotal medlemmar inom sig. Vid förbundets möten tillkommer varje officiell representant en röst. Representanterna utses vid medlemsföreningarnas årsmöten.

Varje medlems fullständiga namn, hemort och övriga nödiga uppgifter skall införas i förbundets matrikel. Som bevis för medlemskap skall medlem erhålla ett medlemskort vilket jämte övriga tecken på medlemskap skall återlämnas vid eventuellt utträde ur förbundet.

§ 5. Utträde och uteslutning av medlem
Medlemskapet i förbundet upphör
a) om medlem bryter sin i § 4 formulerade förbindelse om nykterhet,
b) om medlem eller medlemsförening uppenbarligen motverkar förbundets syften eller uppsåtligen skadar dess anseende.
c) om medlem eller medlemsförening vägrar erlägga medlemsavgift eller inte under de senaste tre åren inlämnat årsrapport till förbundsstyrelsen
d) om medlem utträder ur förbundet på egen begäran.

Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen. Beslutet kan skriftligen överklagas hos förbundets vår- eller höstmöte inom en månad efter det medlem fått del av uteslutningsbeslutet.
Medlem som önskar utträda ur förbundet bör lagenligen anmäla om detta. Utträdet träder ikraft vid utgången av det kalenderår då anmälan om utträde gjorts.

§ 6. Medlemsavgift
För varje enskild medlem som tillhör en till förbundet ansluten medlemsförening erlägger föreningen till förbundet en årsavgift, vars storlek bestämmes av förbundets höstmöte. Varje direkt i förbundet ansluten medlem erlägger till förbundet en årsavgift, vars storlek bestämmes av förbundets höstmöte.

§ 7. Förbundets organisation
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet. Ordinarie förbundsmöten hålles två gånger per år. Styrelsen bereder ärendena och verkställer förbundsmötets beslut. Förbundets höstmöte besluter om nödvändiga sektioner och utskott.

Förbundets lokala verksamhet utövas av medlemsföreningarna.
Alla enskilda medlemmar i åldern mellan 12 och 25 år kan ansluta sig till förbundets oinregistrerade ungdomssektion, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) som följer särskilt av förbundsmötet godkända instruktioner.

§ 8. Förbundsmöten
Förbundets vårmöte hålles årligen före utgången av april månad och förbundets höstmöte före utgången av november månad på tid och plats som fastställes av förbundets styrelse. Kallelse till vår- och höstmöte skall ske minst en månad i förväg. Den bör skriftligen delges medlemmarna och medlemsföreningarna.

Extra förbundsmöte kan sammankallas av förbundets styrelse och bör sammankallas om minst sex (6) medlemsföreningar eller minst 50 enskilda medlemmar skriftligen därom anhåller.

Kallelse till extra förbundsmöte bör utfärdas minst två veckor före mötets öppnande och bör skriftligen delges medlemmarna och medlemsföreningarna samt ingå i förbundets tidskrift.

Vid extra förbundsmöte kan behandlas endast de i § 10 nämnda ärendena, vilka enligt lag kan tas till behandling och för vilka förbundsmötet sammankallats.

§ 9. Motioner
Motionsrätt till ordinarie förbundsmöte tillkommer enskild medlem och medlemsförening. Motionen bör uppta ett motiverat förslag till förbundsmötesbeslut. För att motionen skall kunna upptas till behandling på förbundsmöte, bör den komma styrelsen till handa senast 30 dagar före förbundets vår- eller höstmöte.

§ 10. Förbundsmötenas arbetsordning
Förslag till arbetsordning för förbundets vår- och höstmöte upprättas av styrelsen. Förbundsmötet öppnas av förbundsordföranden eller av den styrelsen därtill utser.

Vid förbundets vårmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Förbundsmötet öppnas.
2. Konstatera att mötet sammankallats i stadgeenlig ordning.
3. Konstatera via fullmaktsgranskning och namnupprop de närvarande delegaterna.
4. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Fastställa föredragningslistan.
7. Styrelsens berättelse över förbundets verksamhet och förvaltning förra året jämte revisorernas berättelse.
8. Bokslutets fastställande.
9. Besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
10.Utse valberedning på fem (5) personer av vilka fyra (4) skall väljas bland personer som icke tillhör styrelsen.
11.Behandla motioner

Vid förbundets höstmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Förbundsmötet öppnas
2. Konstatera att mötet sammankallats i stadgeenlig ordning.
3. Konstatera via fullmaktsgranskning och namnupprop de närvarande delegaterna.
4. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Fastställa föredragningslistan.
7. Fastställa medlemsavgifter.
8. Besluta om arvoden, dagtraktamenten och resekostnader som skall tillkomma styrelsen, personal m.fl.
9. Godkänna förbundets verksamhetsplan för följande verksamhetsår.
10.Anta budget för följande verksamhetsår.
11.Behandla av styrelsen framlagda förslag.
12.Behandla motioner.
13.Val av förbundsordförande som samtidig är förbundsstyrelsens ordförande.
14.Val av ordinarie ledamöter och personliga suppleanter i styrelsen i stället för dem som är i tur att avgå. Vid valet skall beaktas att de olika regionerna blir representerade i styrelsen.
15. Val av minst en revisor och högst två revisorer samt suppleanter för denne/dessa för granskning av följande års räkenskaper.
16. Besluta om kommittéer och utskott.

§ 11. Rösträtt och omröstningar
Vid förbundets möten utövas rösträtten av representanter för förbundets medlemsföreningar vilka har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar. Varje befullmäktigat ombud som fyllt 18 år tillkommer en röst.

Styrelsens ledamöter äger icke rösträtt vid beslut i frågor som avser fastställande av bokslut, ansvarsfrihet och val av revisor/revisorer. Ej heller har medlem rösträtt i frågor där hans enskilda fördel kan råka i konflikt med förbundets.

Omröstning sker öppet om förbundsmötet icke annorlunda besluter. Vid lika röstetal gäller den mening den tjänstgörande ordföranden företräder. Val sker med handuppräckning eller slutna sedlar om någon röstberättigad så yrkar. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 12. Styrelsen
Styrelsen är förbundets verkställande organ. Styrelsens ordförande fungerar förbundsordförande som väljs av förbundets höstmöte för följande kalenderår.

Styrelsen består av ordförande och fem (6) ordinarie ledamöter samt fem (6) suppleanter valda för tre år. Av styrelsemedlemmarna avgår årligen två ordinarie medlemmar och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare.

Styrelsen är beslutför då dess ordförande eller viceordförande och minst tre (3) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelsen utser vid behov inom sig ett beredningsutskott för att förbereda ärenden som inom styrelsen skall behandlas samt för att verkställa styrelsens beslut och i övrigt på bästa möjliga sätt ombesörja de löpande ärendenas behandling.

§ 13. Styrelsens uppgifter
Styrelsen skall
1) verkställa beslut som fattats av förbundets möten,
2) ansvara för och förvalta förbundets egendom, dra försorg om bokföringen och uppgörandet av bokslutet,
3) anställa förbundets personal inom ramen för budgeten,
4) stöda medlemsföreningarnas verksamhet,
5) utse medlemmar i Trafikutskottet samt Ungdomsutskottet,
6) utse medlemmar i förbundets övriga sektioner, kommittéer och redaktionsråd,
7) välja representanter att företräda förbundet i olika styrelser, bolags- och föreningsmöten,
8) enligt budgeten fördela anslagen på de olika verksamhetsformerna.
9) tillsätta erforderliga tillfälliga kommittéer,
10) föra medlemsförteckning över förbundets medlemmar,
11) godkänna nya medlemmar i förbundet,
12) besluta om förverkligandet av förbundets verksamhetsplan,
13) handha förbundets kontakter med statsmakten och bidraggivande institutioner
14) avge berättelse över förbundets verksamhet och förvaltning under närmast föregående kalenderår,
15) bereda de ärenden som skall behandlas av förbundets vår- och höstmöten och vid behov inbegära medlemmarnas utlåtanden,
16) utfärda kallelse till förbundets ordinarie vår- och höstmöte och eventuella extra möten samt
17) handha övriga löpande ärenden, som ej enligt lag eller dessa stadgar bör avgöras av förbundets möte.

§ 14. Förbundets namnteckning
Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande någondera tillsammans med sekreteraren.

§ 15. Räkenskaper och förvaltning
Förbundets räkenskaper och förvaltning avslutas per kalenderår. Räkenskaperna och övriga handlingar som gäller förvaltningen bör före den 30 mars ställas till revisorns/revisorernas disposition.
Revisorerna bör före den 15 april, senast två veckor före vårmötet till styrelsen lämna sin berättelse över revisionen och förbundets förvaltning.

§ 16. Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar bör behandlas vid två skilda förbundsmöten, av vilka det ena bör vara förbundets vår- eller höstmöte. Ärendet skall vara kungjort i kallelsen. För att förslaget skall godkännas krävs i båda förbundsmöten minst tre fjärdedelar av alla vid omröstningen avgivna röster. Tiden mellan de två mötena, vid vilka ärendet behandlas, bör vara minst två veckor.

Upptas fråga om stadgeändring till behandling, bör detta alltid meddelas i kallelsen till förbundsmöte.

§ 17. Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet fordras att beslut härom fattas med 3/4 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande förbundsmöten varav minst ett är ordinarie och mellan vilka förflutit en tid om minst tre (3) månader.

Upplöses förbundet överlämnas dess egendom till registrerad förening, som stiftas för fortsättande av förbundets verksamhet i enlighet med i § 2 av dessa stadgar omnämnt syfte. Om sådan förening inte bildats, tillfaller förbundets tillgångar annan liknande inregistrerad finlandssvensk kulturorganisation som bedriver sådan verksamhet som motsvarar detta förbunds verksamhet.

§ 18. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.


7.3.2008

Kategori:

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder