Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Mikaela Hermans

Eosnallarna

Mikaela Hermans 
Verksamhetsledaren
Mikaela Hermans

Samtidigt som coronan fortsätter sin framfart i Finland och i världen, blåser förändringens vindar på Nykterhetsförbundet hälsa och trafik.

Förbundet befinner sig i en process av organisationsutveckling – en förnyelse och en tydligare beskrivning av vem vi är, varför vi finns, och vad vi gör för att uppnå våra mål. Det här innebär bland annat att stadgarna kommer att förändras och att en ny strategi tas i bruk.

En central del av stadgeförändringen gäller förbundets namn. Styrelsen har under en längre tid diskuterat namnfrågan och analyserat fördelar och nackdelar med olika typer av namn. Speciellt angelägen har frågan blivit då vi utifrån fått den enhälliga responsen att det nuvarande namnet upplevs som långt, krångligt och föråldrat. Sedan trafiksäkerhetsarbetet begränsades till trafiknykterhetsarbete, som ingår i den rusmedelsförebyggande verksamheten, är det dessutom svårt att motivera begreppet trafik i förbundets namn.

Nytt namn intresserar
För att få en så god bredd som möjligt på namnförslagen, och för att få hjälp med att tänka utanför ramarna, har förbundet utlyst en namntävling som välkomnat allmänheten att lämna in kreativa namnförslag. Till vår glädje har tävlingen väckt stort intresse och många namnförslag har lämnats in. En arbetsgrupp har fått i uppgift att utvärdera förslagen och skicka de främsta förslagen vidare till styrelsen. Styrelsen för i sin tur ett förslag, tillsammans med förslaget till övrig stadgeändring, till vårmötet.

För att stadgeändringen slutligen ska träda i kraft krävs att ytterligare ett förbundsmöte ger sitt godkännande. Förväntningarna på ett nytt namn är höga både internt och externt. I arbetet med att stärka organisationens varumärke kommer det nya namnet att spela en ledande roll.

Eos får ny form
Ett exempel på en konkret förändring i verksamheten berör barntidningen Eos. Eos har under årtionden haft en trend med minskat antal prenumeranter, och under de senaste åren har detta – liksom för många andra tidskrifter – accelererat. Idoga försök att bryta trenden och få tidningens ekonomi i balans har gjorts. Utvecklingsarbete, kampanjer, utökat samarbete och ansökningar om understöd från de finlandssvenska fonderna har inte räckt till. Styrelsen har därför beslutat att Eos från och med hösten ska få en ny form.

Den nya Eos, som ska utkomma med fyra nummer per år, kommer att ha ett tydligare rusmedelsförebyggande fokus. Valet av teman baserar sig på förbundets rusmedelsförebyggande modell PEPP. PEPP definierar vilka teman som behandlas under varje skolår. Exempel på teman är energidrycker, nikotinprodukter och alkohol. Också hälsofrämjande teman som sociala och emotionella färdigheter inkluderas – att stärka dem har bevisligen en rusmedelsförebyggande effekt.

Varje nummer av tematidningen kommer att rikta sig till en utvald lågstadieårskurs, vilket skapar goda förutsättningar för innehåll på en åldersenlig nivå. Jämlikhetsaspekten beaktas genom att varje elev får en egen tidning.

Utöver material som riktar sig direkt till barnen kommer tematidningen att inkludera stödmaterial för de vuxna i barnens närhet. Behovskartläggningar bland lärare och föräldrar har nämligen påvisat en efterfrågan på stöd och konkreta verktyg för rusmedelsfostran. Dessutom finns det tydligt forskningsbelägg för att diskussioner och reflektion tillsammans med vuxna är viktiga för att man på ett effektivt sätt ska kunna förebygga framtida rusmedelsproblem bland barn och unga.

Sammanfattningsvis händer det en hel del spännande och nyskapande saker vid förbundet just nu. Själv är jag ödmjukt tacksam över att få medverka i de här processerna som ska optimera våra möjligheter att bidra till minskade skadeverkningar av rusmedel och till stärkt hälsa i vårt samhälle.

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020