Snus
Andreas Argirakis / Dreamstime.com

Det förebyggande arbete som gjorts för att minska användningen av tobaksprodukter i Finland har gett goda resultat: rökandet har minskat avsevärt under de senaste decennierna. När det kommer till snus är trenden dessvärre den motsatta. Speciellt bland de unga har snusandet ökat märkbart. ”Snus är trendigt. De som snusar är sociala och sportiga typer. Det är mindre skadligt att snusa än att röka. Det är lätt att snusa, lärarna orkar inte bry sig.” är rätt vanliga uppfattningar bland unga.

Av hälsoskäl har man satt som mål för tobakslagen att tobaks- och nikotinprodukter inte längre ska användas i Finland år 2030. För att nå detta behövs ytterligare krafttag, så att de ungas attityder till snus förändras. Vad kan vi då göra för att minska de ungas snusanvändning? I en studie gjord av EHYT, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, framför unga själva förslag på tillvägagångssätt.

För det första vill de unga i undersökningen lära sig att tänka kritiskt om snus. De behöver få diskutera orsaker till att man snusar, följder av att man snusar, och de behöver stöd i att stå emot grupptryck. För det andra önskar de unga att föräldrar ska ta större ansvar för att förhindra snusande, bland annat genom att låta bli att förse sina minderåriga barn med snus. För det tredje önskar de unga effektivare övervakning både från statligt håll och från vuxna i deras omgivning. För det fjärde önskar de unga bättre och mer omfattande undervisning om snus.

Synpunkterna som de unga framför är beaktansvärda då föräldrar, skolpersonal, andra professionella, och vuxna som kommer i kontakt med unga på deras fritid, ska stödja de unga i att avstå från snus eller klara av att sluta snusa. Vi behöver en öppen diskussionskultur, där intresse och empati är ledord. En central insikt är att en tydlig linje behövs, och att vuxna utgör viktiga förebilder som genom egna attityder påverkar de ungas val i fråga om snus. En särskild roll som kulturskapare har tränare inom idrottsföreningar, eftersom det är vanligt att unga upplever snus som de sportigas rusmedel.

Så låt oss sätta som ett gemensamt mål att snuset ska förlora sitt goda rykte bland unga, på samma sätt som den rökta tobaken har gjort. För förbundets del kommer vi i höst, i samarbete med EHYT, att börja utbilda skolpersonal, som i sin tur utbildar så kallade snusagenter, det vill säga frivilliga i åk 7–9, som följer med snusfenomenet i sin egen omgivning och som samtalar om det med yngre elever.

Skriven av Mikaela Hermans