Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

 

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf

­

§ 1. Namn, hemort och språk

Föreningens namn är Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf och hemort är Vasa stad. Förbundets verksamhetsområde är hela landet. Förbundets officiella språk är svenska.

§ 2. Syfte

Förbundets syfte är att genom förebyggande arbete minska bruket av alkohol, tobak, narkotika och andra rusmedel som skadar enskilda individer, människorna i deras omgivning och hela samhället. Demokrati, medmänsklighet och socialt ansvarstagande ingår i förbundets värdegrund. Förbundet är religiöst neutralt och partipolitiskt obundet.

För att förverkliga sitt syfte och minska skadeverkningarna av rusmedel arbetar förbundet förebyggande, lokalt, regionalt och nationellt. Upplysningsarbete kring alkohol och narkotika samt främjande av hälsosamma levnadsvanor hör till förbundets kärnuppgifter. Viktigt är också skapandet av trygga miljöer och verksamheter fria från rusmedel, särskilt för barn och unga. Arbete för trafiknykterhet, förbättrad, trafikkultur och trafiksäkerhet är en integrerad del i verksamheten.

Banden till den nordiska och internationella nykterhetsrörelsen är av stort värde i arbetet.

All verksamhet inom förbundet och dess medlemsföreningar är rusmedelsfri.

§ 3. Förbundet förverkligar sitt syfte genom att:

– sprida information om verkningarna av alkohol, tobak, narkotika och andra rusmedel med målsättningen att minska bruket och därmed tränga tillbaka skadeverkningarna,

– uppmuntra och stöda ett personligt avståndstagande från alkohol och andra rusmedel som en del i det förebyggande arbetet,

– sprida information i trafiknykterhets- och trafiksäkerhetsfrågor i syfte att åstadkomma en bättre trafikkultur,

– via opinionsbildning påverka alkoholpolitiken och lokalt, regionalt och nationellt verka för en utveckling mot ett rusmedelsfritt samhälle,

– genom seminarier, föreläsningar och annan utbildning i rusmedelsfrågor, både inom rörelsen och för utomstående, samt skapa modeller och verktyg för dem som arbetar förebyggande,

– producera och tillhandahålla informationsmaterial och utge böcker, tidskrifter, film- och webbpublikationer som står i samklang med förbundets syfte,

– uppmuntra och medverka till att skapa trygga miljöer och rusmedelsfri fritidsverksamhet med särskild inriktning på barn och unga,

– samla medlemmar och andra intresserade till möten, kurser, resor, fester och andra arrangemang med inriktning på nykterhet, hälsa, kultur och aktiv fritid, där även natur- och miljöfrågor ges utrymme,

– samarbeta i informationsprojekt och andra aktiviteter med kommuner, skolor, föreningar, organisationer och andra som delar förbundets värderingar och målsättningar,

– uppmuntra och i mån av möjlighet stöda aktiviteter och hjälpverksamhet med inriktning på socialt engagemang och rehabilitering,

– samt medverka i det nationella, nordiska och internationella organisationssamarbetet för ömsesidigt utbyte av kunskap och verksamhetsidéer.

Förbundet har rätt att ta emot understöd, donationer och testamenten, att grunda fonder och att äga fast och lös egendom. Inkomstbringande verksamhet som ansluter sig till förbundets verksamhetsidé och kan anses ha litet ekonomiskt värde, t.ex. caféverksamhet kan bedrivas. Lotterier och penninginsamlingar kan ordnas med behövligt tillstånd.

§ 4. Medlemmar

Förbundets medlemmar är medlemsföreningar, enskilda medlemmar och stödmedlemmar.

En medlemsförening är en registrerad förening som antagit stadgar och medlemskriterier som står i samklang med förbundets.

En enskild medlem eller medlem ansluten till förbundets medlemsföreningar förbinder sig att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,8 volymprocent, narkotika eller andra rusmedel.

Ungdomar i åldern 12–25 år kan ansluta sig till förbundets ungdomssektion, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF).

Stödmedlem eller stödande sammanslutning omfattar förbundets syfte och önskar stöda dess verksamhet, till exempel genom trafiknykterhet och andra insatser för att minska användningen av alkohol och andra rusmedel.

Personlig medlemsansökan och stödmedlemsansökan kan ske muntligen eller skriftligen. Sammanslutningar ansöker om medlemskap skriftligen.

Alla enskilda medlemmar och stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt vid förbundsmötena, men rösträtt tillkommer endast medlemsföreningarna, vilka äger rätt att utse två representanter för medlemsantal upp till 50 medlemmar, därefter 1 representant för varje påbörjat 50-tal medlemmar.

Vid förbundets möten har varje officiell representant en röst.

Varje medlems fullständiga namn och hemort skall införas i förbundets medlemsregister.

Styrelsen förbehåller sig rätten att anta eller förkasta medlemskap i förbundet. Avböjer förbundets styrelse medlemskap kan beslutet överklagas på förbundets vår- eller höstmöte.

§ 5. Utträde och uteslutning av medlem

Medlemskapet i förbundet upphör
a) om medlem bryter sin medlemsförbindelse enligt §4.
b) om medlem eller medlemsförening uppenbarligen motverkar förbundets syften eller uppsåtligen skadar dess anseende.
c) om medlem inte betalar medlemsavgift eller medlemsförening inte betalar medlemsavgift och inte under de senaste tre åren inlämnat årsrapport till förbundsstyrelsen.
d) om medlem utträder ur förbundet på egen begäran.

Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen. Beslutet kan skriftligen överklagas hos förbundets vår- eller höstmöte inom en månad efter att medlemmen fått del av beslutet. Medlem som önskar utträda ur förbundet bör anmäla om detta till förbundets kansli. Föreningsmedlemskap kan på anhållan lämnas vilande.

§ 6. Medlemsavgift

Medlemsförening betalar en avgift till förbundet för sina medlemmar. Varje direktansluten medlem betalar en avgift till förbundet. Medlemsavgiftens storlek fastslås på förbundets höstmöte.

§ 7. Förbundets organisation

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet. Ordinarie förbundsmöten hålls två gånger per år. Styrelsen bereder ärendena och verkställer förbundsmötenas beslut. Förbundets höstmöte besluter om nödvändiga sektioner och utskott.

§ 8. Förbundsmöten

Förbundets vårmöte hålls årligen före utgången av april månad och höstmötet före utgången av november månad. Tid och plats fastställs av förbundets styrelse. Kallelse till vår- och höstmöte skall ske minst en månad i förväg. Kallelsen bör skriftligen delges medlemsföreningarna, de direktanslutna medlemmarna och stödmedlemmarna.

Extra förbundsmöte kan sammankallas av förbundets styrelse och bör sammankallas om minst tre (3) medlemsföreningar eller minst 25 enskilda medlemmar skriftligen anhåller om det.

Kallelse till extra förbundsmöte bör utfärdas minst två veckor före mötets öppnande. Kallelsen bör skriftligen delges medlemsföreningarna. Övriga medlemmar kallas via förbundets hemsida.

Vid extra förbundsmöte kan behandlas endast de i §10 nämnda ärendena, vilka enligt lag kan tas till behandling och för vilka förbundsmötet sammankallats.

§ 9. Motioner

Medlemsföreningar och enskilda medlemmar har rätt att inlämna motioner till ordinarie förbundsmöten. För att motionen skall kunna upptas till behandling på förbundsmöte, bör den komma styrelsen till handa senast 30 dagar före förbundsmötet. Senare inkomna motioner kan behandlas om förbundsmötet så besluter.

§ 10. Förbundsmötenas arbetsordning

Förslag till arbetsordning för förbundets vår- och höstmöte upprättas av styrelsen. Förbundsmötet öppnas av förbundsordföranden eller av den styrelsen därtill utser.

Vid förbundets vårmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Förbundsmötet öppnas.
2. Konstatera att mötet sammankallats i stadgeenlig ordning.
3. Konstatera via fullmaktsgranskning och namnupprop de närvarande delegaterna.
4. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Fastställa föredragningslistan.
7. Styrelsens berättelse över förbundets verksamhet och förvaltning förra året jämte revisorernas berättelse.
8. Bokslutets fastställande.
9. Besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
10. Utse valberedning på fem (5) personer av vilka fyra (4) skall väljas bland personer som icke tillhör styrelsen.
11. Behandla motioner

Vid förbundets höstmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Förbundsmötet öppnas.
2. Konstatera att mötet sammankallats i stadgeenlig ordning.
3. Konstatera via fullmaktsgranskning och namnupprop de närvarande delegaterna.
4. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Fastställa föredragningslistan.
7. Fastställa medlemsavgifter.
8. Besluta om arvoden, dagtraktamenten och resekostnader som skall tillkomma styrelsen, personal m.fl.
9. Godkänna förbundets verksamhetsplan för följande verksamhetsår.
10. Anta budget för följande verksamhetsår.
11. Behandla av styrelsen framlagda förslag.
12. Behandla motioner.
13. Val av förbundsordförande som samtidig är förbundsstyrelsens ordförande.
14. Val av ordinarie ledamöter och personliga suppleanter i styrelsen i stället för dem som är i tur att avgå. Vid valet skall beaktas att de olika regionerna blir representerade i styrelsen.
15. Val av minst en revisor och högst två revisorer samt suppleanter för denne/dessa för granskning av följande års räkenskaper.
16. Besluta om kommittéer och utskott.

§ 11. Rösträtt och omröstningar

Vid förbundsmötena utövas rösträtten av representanter för förbundets medlemsföreningar i enlighet med vad som stadgas i §4.

Styrelsens ledamöter äger icke rösträtt vid beslut i frågor som avser fastställande av bokslut, ansvarsfrihet och val av revisor/revisorer. Medlem har inte heller rösträtt i frågor där dess enskilda fördel kan råka i konflikt med förbundets.

Omröstning sker öppet om förbundsmötet icke annorlunda besluter. Vid lika röstetal gäller den mening den tjänstgörande ordföranden företräder. Personval sker med handuppräckning eller slutna sedlar om någon röstberättigad så yrkar. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 12. Styrelsen

Styrelsen är förbundets verkställande organ. Styrelsens ordförande fungerar som förbundsordförande som väljs av förbundets höstmöte för följande kalenderår.

Styrelsen består av ordförande och fyra till sex (4–6) ordinarie ledamöter samt tre (3) ersättare valda för tre år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare.

Styrelsen är beslutsför då dess ordförande eller vice ordförande och minst tre (3) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelsen utser vid behov inom sig ett beredningsutskott för att förbereda ärenden som inom styrelsen skall behandlas samt för att verkställa styrelsens beslut och i övrigt på bästa möjliga sätt ombesörja de löpande ärendenas behandling.

§ 13. Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall
1) verkställa beslut som fattats av förbundets möten,
2) ansvara för och förvalta förbundets egendom, dra försorg om bokföringen och uppgörandet av bokslutet,
3) anställa förbundets personal inom ramen för budgeten,
4) stöda medlemsföreningarnas verksamhet,
5) utse medlemmar i trafikutskottet, ungdomsutskottet och andra behövliga utskott,
6) utse medlemmar i förbundets övriga sektioner, kommittéer och redaktionsråd,
7) välja representanter att företräda förbundet i olika styrelser, bolags- och föreningsmöten,
8) enligt budgeten fördela anslagen på de olika verksamhetsformerna,
9) tillsätta tillfälliga kommittéer,
10) föra medlemsförteckning över förbundets medlemmar,
11) godkänna nya medlemmar i förbundet,
12) besluta om förverkligandet av förbundets verksamhetsplan,
13) handha förbundets kontakter med statsmakten och bidraggivande institutioner,
14) avge berättelse över förbundets verksamhet och förvaltning under närmast föregående kalenderår,
15) bereda de ärenden som skall behandlas av förbundets vår- och höstmöten och vid behov begära medlemmarnas utlåtanden,
16) utfärda kallelse till förbundets ordinarie vår- och höstmöte och eventuella extra möten
samt
17) handha övriga löpande ärenden, som ej enligt lag eller dessa stadgar bör avgöras av förbundets möte.

§ 14. Förbundets namnteckning

Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande någondera tillsammans med sekreteraren.

§ 15. Räkenskaper och förvaltning

Förbundets räkenskaper och förvaltning avslutas per kalenderår. Räkenskaperna och övriga handlingar som gäller förvaltningen bör före den 30 mars ställas till revisorns/revisorernas disposition. Revisorerna bör före den 15 april, senast två veckor före vårmötet till styrelsen lämna sin berättelse över revisionen och förbundets förvaltning.

§ 16. Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar bör behandlas vid två skilda förbundsmöten, av vilka det ena bör vara förbundets vår- eller höstmöte. Ärendet skall vara kungjort i kallelsen. För att förslaget skall godkännas krävs i båda förbundsmöten minst tre fjärdedelar av alla vid omröstningen avgivna röster. Tiden mellan de två mötena, vid vilka ärendet behandlas, bör vara minst två veckor.

Upptas fråga om stadgeändring till behandling, bör detta alltid meddelas i kallelsen till förbundsmöte.

§ 17. Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet fordras att beslut härom fattas med 3/4 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande förbundsmöten varav minst ett är ordinarie och mellan vilka förflutit en tid om minst tre (3) månader.

Upplöses förbundet överlämnas dess egendom till registrerad förening, som stiftas för fortsättande av förbundets verksamhet i enlighet med i § 2 av dessa stadgar omnämnt syfte. Om sådan förening inte bildats, tillfaller förbundets tillgångar annan liknande inregistrerad finlandssvensk kulturorganisation som bedriver sådan verksamhet som motsvarar detta förbunds verksamhet.

§ 18. Erhållna medlemsrättigheter bevaras

Registrerat 21.9.2018

Kategori:

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

Namn

E-post

14.4.2021 Nyhetsbrev

16.3.2021 Nyhetsbrev

9.2.2021 Nyhetsbrev

21.12.2020 Nyhetsbrev

15.12.2020 Eos nyhetsbrev