Hur påverkar tobaken vår planet?

Tobaksodling och kemikalier
Varje år produceras 7,5 miljoner ton tobaksblad i världen. Tobaksbladens vikt motsvaras av vikten av ungefär 2,5 miljoner elefanter. För att odla så mycket tobak behövs det 4,3 miljoner hektar odlingsmark, en yta som är så stor som 8 miljoner fotbollsplaner.

Tobaksodlingarna är sårbara för olika växtsjukdomar. Man bekämpar växtsjukdomarna med enorma mängder kemikalier. Många av kemikalierna är så skadliga för miljö och hälsa att de är förbjudna i vissa länder. Men absolut största delen av tobaksodlingen sker i fattiga länder där det inte finns lagar som reglerar hur man får använda sådana kemikalier. Odlingsmarkerna förstörs dessutom av att man använder väldigt mycket konstgödsel.

Tobaksproduktion – ett hot mot
skogarna och klimatet

För att vi ska kunna bromsa den pågående klimatförändringen är det viktigt att vi värnar om skogarna. Men skogar får ge vika för produktion av tobak. Skogar avverkas för att man ska få odlingsmark för tobaksplantorna, och trä används som bränsle vid torkningen av tobak. Avskogningen som tobaksproduktionen förorsakar påskyndar klimatförändringen. I de delar av Afrika som har störst tobaksproduktion sker avskogningen tio gånger snabbare än i övriga Afrika. Avskogningen och markförstöringen som tobaksodlingen förorsakar utgör dessutom ett hot mot biodiversiteten, alltså mångfalden i den levande naturen.

Miljökostnaderna i siffror
Inom FN:s miljöprogram har man räknat ut att om tobaksindustrin var tvungen att betala för miljökostnaderna av tillverkningen skulle det inte vara lönsamt att producera tobak. Enligt världshälsoorganisationen WHO motsvarar utsläppen från tobaksproduktionen tre miljoner flygningar över Atlanten. Och tobaksindustrin använder lika mycket energi som produktionen av två miljoner bilar. Ungefär 500 000 kilogram giftiga kemikalier släpps årligen ut vid tillverkningsprocesserna.

Utsläpp i naturen vid användning av tobaksprodukter
och från avfall

Kemikalier i tobaksprodukter, till exempel nikotin, arsenik och tungmetaller, läcker ut också vid användningen av produkterna och från avfallet. De ansamlas i miljön, och de är giftiga för bland annat fisk och andra vattenlevande organismer. I en del storstäder har man påvisat hur tobaksrök bidrar till försämrad luftkvalitet också över större områden.

Tobaksprodukter hindrar
global hållbar utveckling

Tobaksprodukter är inte skadliga bara för användarna och deras näromgivning, utan för hela planeten. FN anser att produktionen och användningen av tobaksprodukter behöver minska, som en av många åtgärder för att de globala målen för hållbar utveckling ska kunna uppnås. Och för att lyckas med det har politiker och andra vuxna ett stort ansvar. Alla kan hjälpas åt för att användningen av tobaksprodukter ska minska.

Text: Mikaela Hermans

Dela