Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Värderingar och strategier

Vision

Livsglädje och välbefinnande i ett tryggt samhälle, där ingen far illa av rusmedel.

Vi ska vara en självklar och efterfrågad expertorganisation inom det rusmedelsförebyggande  fältet i Svenskfinland.

Strategiska riktlinjer

Kärnområden

SAKKUNNIGTJÄNSTER
Målsättning: Personer med anknytning till rusmedelsförebyggande verksamhet ska få förbättrad kompetens, stärkt motivation, och evidensbaserade verktyg för rusmedelsförebyggande arbete. Genom att ge personer med kontaktyta till barn och unga stöd i rusmedelsförebyggande verksamhet, vill vi nå den ultimata målsättningen att barn och unga ska vara förberedda för att kunna göra välgrundade och hälsofrämjande val i fråga om framtida rusmedelsbruk.

Målgrupp: Professionella och andra personer med anknytning till rusmedelsförebyggande verksamhet, främst de som har en kontaktyta till barn och unga. 

Verksamhetens innehåll:
Utbildningar, material, handledning, konsultering.

KOMMUNIKATION
Målsättning: Mediakonsumenter ska reflektera över rusmedelsrelaterade frågor och få inspiration till sunda förhållningssätt till rusmedel. Beslutsfattare ska vara motiverade till att driva rusmedelsförebyggande ärenden.

Målgrupp:
Den svenskspråkiga befolkningen, inklusive beslutsfattare.

Verksamhetens innehåll:
Popularisering av forskning; tankeväckande och inspirerande inlägg, dialoger och kampanjer i sociala medier och traditionella medier, på webbplatser, och i förbundets tidskrift.

MEDLEMSTJÄNSTER
Målsättning: Medlemsorganisationerna ska ha tillgång till tjänster som stöder deras verksamhet. Medlemmarna ska uppleva sig delaktiga i förbundet, och de ska uppleva meningsfullhet i sitt medlemskap.

Målgrupp: Medlemsorganisationer och personmedlemmar

Verksamhetens innehåll:
Medlemstidskrift, medlemsträffar, kommunikation genom nyhetsbrev och personlig kommunikation med kontaktpersoner i medlemsorganisationerna, faktureringstjänst