Om behovet av vår verksamhet

Varför behövs NHT:s verksamhet? Det här är en fråga som finansiärerna ställer och som vi årligen ska besvara i våra ansökningar. Låt oss först betrakta samhällets behov av rusmedelsförebyggande verksamhet.

Skadeverkningar av alkoholbruk kostar det finländska samhället över två miljarder euro årligen, enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL. Dit räknas alkoholrelaterade kostnader för bland annat socialvård, sjukvård, öppenvård, sjukfrånvaro från arbetsplatserna och sjukpensionering. Av finländarna har 1,2 miljoner upplevt direkta negativa följder av eget alkoholbruk, och alkoholbruket utgör en hälsorisk för 560 000 finländare. En uppväxt med alkoholmissbruk i föräldraskapet är en verklighet för uppskattningsvis 70 000 barn i Finland. Siffrorna är svindlande. Samtidigt förorsakar alkoholen lidande, som inte kan mätas i siffror, för individer och deras näromgivning. Skadeverkningar av bruk av alla övriga rusmedel utöver alkoholen förorsakar givetvis också enorma kostnader.

För att minska skadeverkningarna av rusmedelsbruk är det förebyggande arbetet avgörande. Lagen föreskriver att det rusmedelsförebyggande arbetet ska grunda sig på samarbete mellan offentliga sektorn och tredje sektorn. Den offentliga sektorn ensam har inte tillräckliga resurser. Enligt Social- och hälsoministeriet ska organisationer inom den tredje sektorn ha en essentiell och bestående roll inom det rusmedelsförebyggande arbetet.

I egenskap av en tredje sektorns aktör inom det rusmedelsförebyggande maskineriet har NHT ett ansvarsområde som inkluderar att genom sakkunnigtjänster, såsom utbildningar, handledning och materialproduktion, verka för att personer med anknytning till rusmedelsförebyggande verksamhet ska få förbättrad kompetens, stärkt motivation och evidensbaserade verktyg för sitt arbete. En central målgrupp är professionella och andra vuxna med kontaktyta till barn och unga. Genom vår verksamhet vill vi inspirera till reflektion över och diskussion om rusmedelsrelaterade frågor, till sunda förhållningssätt till rusmedel, och till agerande som bidrar till att förebygga skadeverkningar hos andra. Vi fyller en egen nisch inom den tidigt rusmedelsförebyggande verksamheten i Svenskfinland. Samtidigt utgör vi den finlandssvenska takorganisationen för nykterhets- och trafiknykterhetsföreningar.

Vad säger då NHT:s målgrupper om vår verksamhet? Följande ord av personer som tagit del av och gett sin respons på verksamheten år 2022 exemplifierar hur man på individnivå upplever vår verksamhet och behovet av den.

Jag har noterat att det i många olika sammanhang nämnts om en vit månad. Vit januari-kampanjen har nått till många olika kategorier av människor, vilket är mycket trevligt och tacksamt. Fortsätt även framöver med denna kampanj! Den har positiva effekter på samhället i stort och förhoppningsvis även för enskilda personer.

Mycket bra föreläsare vid Drogförebyggande dagarna och jag har fått ökade kunskaper som jag kommer dela med mig till de andra i personalen vid mitt jobb.

Fint med handboken, den känns nyttig. Plus för att ni använder evidensbaserat material i PEPP. Det känns som ett fräscht och bra grepp. Tycker om ärlighetsaspekten.

Nyttig information, bra att få konkreta tips typ att blanda rusmedelsförebyggande arbete till olika skolämnen som matte.

Bra att ni tog upp att man kan prata om andra sätt att ha roligt utan att använda rusmedel, detta tänkande borde bli allmännare i samhället.

En nyttig föreläsning som borde vara obligatorisk för alla lärare!

Tack! En av de bättre föräldrakvällarna jag deltagit i. Det här skulle även ungdomarna ta del av. Superbra med konkreta förslag på förebyggande åtgärder. Många gånger har utgångspunkten varit den fördömande, vad som gick fel. Härligt att utgå ifrån forskningsresultat på vad man ska göra (inte vad man borde ha gjort, inte pekfinger). Tack!

Eos-tidningen ger ett jättebra underlag för diskussioner angående rusmedel i klasserna. Det underlättar att tidningen är gratis och att alla elever i en klass har möjlighet att titta i tidningen på samma gång, det öppnar upp för diskussion på ett välkomnande sätt. Dessutom ger det mig en härlig känsla när jag får dela ut tidningen till alla i klassen och att få höra hur eleverna blir glada. Eos ger inspiration till en hälsofrämjande och hållbar livsstil och öppnar upp för diskussion i ämnet.

Sammantaget kan man dra slutsatsen att NHT:s expertis och tjänster är efterfrågade bland målgrupperna. Som en del av det rusmedelsförebyggande maskineriet spelar vi en väsentlig roll i arbetet för att främja välbefinnande i samhället.

Mikaela Hermans, verksamhetsledare

Dela