Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Våra värderingar

Inspiration

Genom vår verksamhet vill vi inspirera till reflektion över och diskussion om  rusmedelsrelaterade frågor, till sunda förhållningssätt till rusmedel, och till agerande som bidrar till att förebygga skadeverkningar av rusmedelsbruk hos andra.​ 

Gemenskap

Gemenskap är central för oss, både som känsla och som förhållningssätt. Vi i förbundet  arbetar tillsammans. Vi utvecklar ständigt vårt samarbete med andra aktörer. Vi skapar plattformar för möten som främjar känsla av tillhörighet, förståelse och kreativitet. 

Öppenhet

Vår verksamhet genomsyras av öppenhet. Vi välkomnar alla i verksamheten, oberoende av övertygelser, värderingar, kultur och social tillhörighet. Vi är öppna för nya idéer och gör målgrupperna delaktiga i utvecklingen av vår verksamhet.  

Vision

Livsglädje och välbefinnande i ett tryggt samhälle, där ingen far illa av rusmedel.

Vi ska vara en självklar och efterfrågad expertorganisation inom det rusmedelsförebyggande  fältet i Svenskfinland.

Mission

Vårt uppdrag är att förebygga skadeverkningar av rusmedelsbruk och att främja hälsa i Svenskfinland. 
Vårt uppdrag motiveras av evidens för att rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet har positiva effekter på individen, dennes näromgivning, och hela samhället.

Strategiska riktlinjer

Kärnområden

SAKKUNNIGTJÄNSTER
Målsättning: Personer med anknytning till rusmedelsförebyggande verksamhet ska få förbättrad kompetens, stärkt motivation, och evidensbaserade verktyg för rusmedelsförebyggande arbete. Genom att ge personer med kontaktyta till barn och unga stöd i rusmedelsförebyggande verksamhet, vill vi nå den ultimata målsättningen att barn och unga ska vara förberedda för att kunna göra välgrundade och hälsofrämjande val i fråga om framtida rusmedelsbruk.

Målgrupp: Professionella och andra personer med anknytning till rusmedelsförebyggande verksamhet, främst de som har en kontaktyta till barn och unga; medlemsföreningar och -kommuner

Verksamhetens innehåll:
Utbildningar, material, handledning, nätverksarbete, konsultering.

MEDBORGARKOMMUNIKATION
Målsättning: Mediakonsumenter ska reflektera över rusmedelsrelaterade frågor och få inspiration till sunda förhållningssätt till rusmedel. Beslutsfattare ska vara motiverade till att driva rusmedelsförebyggande ärenden.

Målgrupp:
Den svenskspråkiga befolkningen, inklusive medlemmar och beslutsfattare.

Verksamhetens innehåll:
Popularisering av forskning; tankeväckande och inspirerande inlägg, dialoger och kampanjer i sociala medier och traditionella medier, på webbplatser, och genom nyhetsbrev.

Dela