PEPP växer – material utvecklas till föreningar

PEPP

Rusmedelsförebyggande modellen PEPP växer, nu med nytt material för föreningar. PEPP för föreningar utvecklas inom ett tvåårigt Leaderprojekt, som riktar sig till föreningsaktiva vuxna, som är i kontakt med barn och unga. Materialet som produceras kommer att fungera som konkret hjälp när man vill göra rusmedelsförebyggande insatser bland barn och unga i fritidsföreningar. I projektet välkomnar man alla föreningar att fundera på hur de kunde stöda och främja barns och ungas välbefinnande, oberoende om av vilken typ av förening man har.

Inom projektet produceras bland annat en handbok i rusmedelsförebyggande verksamhet för föreningar, en modell på rusmedelsförebyggande policy och handlingsplan, samt stödmaterial för diskussioner kring rusmedel. Man har också etablerat samarbete kring modellen Snusfri idrott (Nuuskaton urheilu), som är producerat av Cancerorganisationerna, EHYT rf och Finlands Olympiska kommitté.

Under hösten 2021 piloteras materialet med tre föreningar, och materialet publiceras i början på 2022. Under år 2022 kommer föreningar i Österbotten att erbjudas utbildning i materialet.

Projektet PEPP ägs av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, och görs i samarbete med Finlands Svenska Idrott, Folkhälsans förbund i Österbotten, Finlands svenska 4H, Svenska Österbottens ungdomsförbund, Förebyggande rusmedelarbete EHYT, Österbottens Cancerförening, Röda Korset – Österbottens svenska distrikt, Korsholms kommun, Närpes kommun och Malax kommun samt övriga kommuner och samarbetsparter i Österbotten.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden och Aktion Österbotten, samt Svenska Kulturfonden och Aktiastiftelsen i Vasa.

Leader
Aktion Österbotten
Europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling
Svenska kulturfonden
Aktiastiftelsen i Vasa

Dela