Rädslan att missa något får ungdomar att dricka mer

FOMO Fear of missing out
Foto: Syda Productions

En ny studie från Norge visar att de ungdomar som är mest rädda för att gå miste om något också är de som dricker sig berusade oftast. Fear Of Missing Out, FOMO, är något som intresserat forskare på senare tid.

Många vill hela tiden vara uppdaterade. Tidigare studier har visat att ju oftare ungdomar upplever rädsla för att missa något (FOMO) desto mer använder de sociala medier som Facebook och Instagram. De vill inte gå miste om någonting.

Studien som Folkehelseintituttet i Norge gjort visar på sambandet mellan ungas FOMO-index och hög alkoholkonsumtion. Resultatet har nyligen publicerats i tidskriften Drug and alcohol review.

– De nya resultaten visar att FOMO till en del kan förklara varför unga går på fest och dricker alkohol, säger Geir Scott Brunborg, huvudförfattare till studien och seniorforskare på norska Folkhälsoinstitutets avdelning för rusmedel och tobak. Uttalandet finns på deras webbplats.

– Även efter att vi har justerat för andra faktorer, som vi vet påverkar alkoholkonsumtion, fann vi ett klart samband mellan hög FOMO och större sannolikhet för överdrivet drickande.

Forskarna pekar på tre skäl till att hög FOMO kan kopplas till större risk för berusningsdrickande. För det första motiveras alkoholdrickande ofta av samma skäl som avgör hur stor rädslan är att missa något, till exempel önskan att känna kompetens, självständighet och samhörighet med andra. För det andra tenderar personer med hög FOMO att spendera mer tid på sociala medier där det förekommer såväl reklam som annan, direkt eller indirekt, marknadsföring av alkohol. För det tredje tackar de oftare ja till ”en runda till” eftersom de känner större rädsla för att gå miste om något roligt och spännande som kamraterna hittar på. 

Geir Scott Brunborg anser att resultaten kan användas i det förebyggande arbetet. Föräldrar, lärare och andra som gör rusmedelsförebyggande insatser kan ha nytta av att veta om att alkoholbruk och eventuella skadeverkningar kan begränsas genom att göra riktade insatser mot unga med högt FOMO-index.

Studien är en av de första som undersökt sambandet mellan FOMO och alkoholkonsumtion i Europa. Men liknande amerikanska studier har visat att unga i rädsla för att missa något gör att de oftare går på fest och dricker mer.

Tomas Lundqvist

Referens
Brunborg GS, Skogen JC, Burdzovic Andreas J. Fear of missing out and binge-drinking among adolescents. Drug Alcohol Rev. 2021 Jul 25. doi: 10.1111/dar.13356. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34309105/

Dela