Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafiks värderingar


Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafiks grundsyn

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik anser att tobak, alkohol och narkotika hindrar människor att leva ett sunt och hälsosamt liv utan beroenden. Beroenden, av olika grad, förorsakar både direkt och indirekt lidande för ett stort antal människor. Detta reducerar människors valfrihet och minskar möjligheten till personlig utveckling.

Vår målsättning är att minska det lidande som användningen av rusmedel i Finland medför. Detta sker genom att arbeta för att totalkonsumtionen i Finland sjunker. Tidig alkoholdebutålder korrelerar med hög alkoholkonsumtion senare i livet, därför är en höjning av alkoholdebutåldern också en av våra primära målsättningar.

Lyckas vi att nå våra målsättningar kommer det att ha en positiv kumulativ effekt på individerna, samhället och det sociala kapitalet. Vi tror att den höga alkoholkonsumtionen återspeglar individernas förmåga att ta itu med sina problem. I stället för att göra något konstruktivt åt sina problem, så bedövar alltför många sitt illamående med rusmedel.

Två huvudfaktorer som styr alkoholkonsumtionen är pris och tillgänglighet. Vi arbetar aktivt för att påverka dessa. Alkoholpriset bör höjas och tillgängligheten bör minskas. Detta kan ske via politiska beslut, höjd alkoholskatt, kortare alkoholförsäljningstider, bibehållet alkoholmonopol, begränsningar för reklam etc.

Våra centrala intressegrupper är barn och ungdomar samt deras föräldrar. Genom upplysning och information får människor inte bara en ökad medvetenhet om rusmedel utan också en möjlighet att reflektera över sina egna attityder och alkoholvanor.


Alkohol


Definitionsmässigt anser vi att alkohol är en drog. Den drog som används mest i Finland. Detta syns inte minst i form av skadeverkningarna. Nykterhetsförbundet anser att Finland misslyckats kapitalt i sin alkoholpolitik då den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor i arbetsför ålder är alkohol. Alkoholen kostar samhället både direkt och indirekt 3-5 miljarder euro per år. Alkoholskatten inbringar kring en miljard.

En fördubblad konsumtion medför enligt den så kallade totalkonsumtionsmodellen en fyrdubbling av skadorna. Samma matematik fungerar också omvänt. Lyckas vi halvera alkoholkonsumtionen minskar skadorna fyrdubbelt. För att insatser mot alkoholskadorna ska bli effektiva, kan de följaktligen inte riktas enbart mot storkonsumenterna. Hela befolkningen och den totala konsumtionen av alkohol måste påverkas genom en fortsatt restriktiv alkoholpolitik byggt på fyra hörnstenar:
 
En aktiv prispolitik
Försäljningsmonopol
Begränsat privat vinstintresse
Åldersgränser


Trafiksäkerhets och -nykterhetsarbetet

Var fjärde dödad i trafiken dör som följd av rattfylleri. Rattfylleriet har ökat kraftigt, som en direkt följd av den ökande alkoholkonsumtionen. Forskningen har visat att det finns en klar koppling mellan den totala alkoholkonsumtionen och rattfylleriet; ökar alkoholkonsumtionen med en procent så stiger antalet rattfyllerister med 0,7 procent.

Insatser för att sänka den totala alkoholkonsumtionen måste kombineras med särskilda insatser mot rattfylleriet, sänkning av promillegränsen till 0,2, fortsatt stort antal blåstest, alkolås, elektroniskt körkort, skärpning av påföljder och ökad information och undervisning.


Narkotika

Finlands restriktiva narkotikapolitik är klar och tydlig; all hantering av narkotika är olagligt och vi arbetar för att det skall så förbli.

Som en bärande tanke i vårt narkotikaförebyggande arbete har vi portteorin. Det vill säga att tobak och alkohol utgör inkörsporten för senare narkotikabruk. Inte för alla, men för den absoluta majoriteten.


Godkänd av förbundets vårmöte i Vasa 16.4.2011

Kategori:

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

Namn

E-post

14.4.2021 Nyhetsbrev

16.3.2021 Nyhetsbrev

9.2.2021 Nyhetsbrev

21.12.2020 Nyhetsbrev

15.12.2020 Eos nyhetsbrev